druk reklamacyjny (RODO)

  •                                 PROTOKÓŁ REKLAMACJI TOWARU
  • w związku z wystąpieniem wady w oparciu o art. 556 Kodeksu Cywilnego zgłaszam reklamację wg poniższego opisu.  
  • Reklamacja kierowana do:                              

                                                                           Dane firmy:

Antyramy Spółka z o.o.

Adres: ul. Monopolowa 11, 33-100 Tarnów

tel. +48 500 601 601

e-mail: biuro@antyramy.eu

Zgłaszający:

Imię i nazwisko nabywcy/(konsumenta):…………………………………………………………………………………………

Adres konsumenta: …………… ……………………………………………………………………………………………………….

Telefon kontaktowy: ……………………………………        adres e-mail: …………………………………………………….

Data nabycia towaru .. ………………………..            Dowód zakupu (paragon/faktura) nr: ………………………..

Opis towaru (nazwa, numer fabr itp)…………… ………………………………………………………………………………..

Cena zakupu brutto ……………………………………………………………

Szczegółowy opis wad (uszkodzeń)  :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….

Data stwierdzenia  wady/uszkodzenia towaru: ………………………………………………………………………………..

. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Z uwagi na powyższe, na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny żądam:

  1. – wymiany towaru na nowy* (art. 561 § 1)
  2. – nieodpłatną naprawę towaru* (art. 561 § 1)
  3. – obniżenia ceny towaru o kwotę ……….. (słownie: ………) zł, Proszę o zwrot podanej kwoty na konto …….…………../przekazem pocztowym na mój adres* (art. 560 § 1)
  4. – odstępuję od umowy i proszę o zwrot ceny towaru na konto ………….* (art. 560 § 1) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Sprzedawca  poinformuje Konsumenta  o terminie i sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od  daty otrzymania niniejszego protokołu. Protokół można przesłać pocztą lub e-mailem.

………………………..                                                                                               …………………………………………

Miejscowość, data                                                                               Podpis zgłaszającego reklamację

*)  Proszę zakreślić wybrane rozwiązanie.