Rodo

Klauzula informacyjna – Klienci Handlowi
Zgodnie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) informuję, iż:
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Pluszek Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością , ul. Monopolowa 11 , 33-100 Tarnów nip 9930681097 (dalej jako „ADO”).
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji łączącej nas umowy.
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących
  takich jak rozliczenia finansowe, w tym podatkowe.
 • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających z
  naszych prawnie uzasadnionych interesów, takich jak kierowanie do Ciebie ofert w ramach marketingu
  bezpośredniego oraz ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych.
  Informujemy, że podanie danych osobowych jest wymogiem niezbędnym do zawarcia i
  realizacji umowy sprzedaży/ świadczenia usług. Przy dokumentowaniu sprzedaży usług fakturą VAT,
  Administrator zobowiązany jest uzyskać dane niezbędne do wystawienia faktury VAT oraz do wypełniania
  obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Brak podania danych osobowych uniemożliwi
  dokonanie sprzedaży/świadczenia usług, a tym samym uniemożliwi zawarcie głównej umowy. Ponadto
  podanie danych osobowych podyktowane jest prawnie uzasadnionym interesem administratora i ma na celu
  obsługę potransakcyjną sprzedaży, dochodzenie zabezpieczeń i roszczeń związanych z główną umową
  sprzedaży/ świadczeniem usług.
  Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą nasi pracownicy, którzy będą bezpośrednio
  odpowiedzialni za przetwarzanie danych, firmy informatyczne, księgowe współpracujące z
  Administratorem, firmy kurierskie i pocztowe.
  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wygaśnięcia
  roszczeń o charakterze cywilnoprawnym;
  przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania
  poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych – przy uwzględnieniu ograniczeń
  wynikających z RODO, w szczególności z art. 17 ust. 3 RODO,
  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
  międzynarodowej,
  ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie
  danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy,
  do czasu dokonania czynności z zakresu księgowości oraz rachunkowości, z przyczyn
  związanych z Pani/Pana indywidualną sytuacją, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu
  przeciwko przetwarzaniu danych,
  w dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostaje jednak bez
  wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
  profilowania.
  OŚWIADCZAM, ŻE POWYŻSZE PRZYJMUJĘ DO WIADOMOŚCI.
  Imię i nazwisko, NIP
  ……………………………………………………………………..
  miejscowość, data i podpis