Google+

Sonda

Jak ogólnie oceniasz sposób dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym Antyramy

Zaloguj się

Artykuły

Szanowni Państwo.

Dnia 25 maja b.r. wejdą w życie nowe przepisy związane z przetwarzaniem
danych osobowych i swobodnego przepływu takich danych, tzw. "RODO". W wyniku
wejścia w życie nowych przepisów prawa informujemy, że Państwa dane znajdują
się w naszej bazie klientów . W związku z powyższym pragniemy
poinformować Państwa, że  administratorem przekazanych przez Państwa danych
jest firma Antyramy sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Monopolowej 11 w
Tarnowie. 

Poniżej przedstawiliśmy zasady przetwarzania dostarczonych nam danych. 

Zgodnie z nowymi przepisami, uwzględniając potrzebę zachowania kontaktu z
Państwem informujemy, że dane przekazane przez Państwa posłużą nam w celu
kontaktu w sprawie zakupu towaru, realizacji umów, prowadzenia analiz
wewnętrznych, a także w celu odpowiedzi na ewentualne Państwa pytania w
sposób, na który została wyrażona takowa zgoda. Ponadto Państwa dane mogą
być powierzane dostawcom systemu IT.  Dla utrzymania relacji biznesowej dane
zostaną przechowane bezterminowo. Podstawą prawną przetwarzania danych
osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki. Co do zasady, w naszej
bazie przechowujemy imię i nazwisko,nazwa firmy, adres , e-mail, numer telefonu
kontaktowego , nr NIP.  

Zgodnie z przepisami wskazanego Rozporządzenia, poza dotychczasowym prawem
do wglądu do swoich danych, ich poprawiania i usuwania przysługują Państwu
dodatkowe prawa wynikające z przepisów Rozporządzenia, takie jak: żądanie
usunięcia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie czy też
sprzeciw lub zapomnienia przeciwko przetwarzaniu danych. W przypadku
sprzeciwu przetwarzania danych i tym samym zaprzestania ich przetwarzania
prosimy o przesłanie takiej informacji w formie wiadomości zwrotnej.
Podkreślamy, że Państwa dane są u nas bezpiecznie.

Jednocześnie informujemy, że przy braku Państwa sprzeciwu do tego czasu, tj.
25 maja b.r. Antyramy sp. z o.o będzie stale przechowywać Państwa dane osobowe
i korzystać z nich w celu utrzymania relacji biznesowej i wysyłania
wszelakich ofert na zasadach nawiązujących do dotychczasowej współpracy.


 

czytaj całość »

 • Klauzula Informacyjna RODO

Szanowni Państwo

Od 25 maja 2018 r. stosowane będzie unijne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które ujednolici zasady przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej. W związku z tym, uprzejmie informujemy:

 

 1. Administratorem danych osobowych wskazanych  w EN jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa.
 2. 2.Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl
 3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 18. miesięcy od dnia nadania przesyłki.
 4. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl
 5. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z realizacją usługi przez podmiot przetwarzający (rozwiązania chmurowe), na podstawie standardowych klauzul ochrony przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do kopii tych danych.
 7. Źródłem danych osobowych jest nadawca przesyłek.
 8. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016) - w celu realizacji usług, o których mowa w odpowiednich Regulaminach usług, wydanych na podstawie Prawa pocztowego oraz w celu prowadzenia postępowań reklamacyjnych.
 9. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zrealizowania usługi.

Na podstawie sugestii naszych klientów , do każdego zamówienia zawierającego ramy aluminiowe dodajemy klucz imbusowy potrzebny do montażu ramy.
www.antyramy.eu


Wprowadzamy darmową przesyłkę od kwoty 300 zł.

 

czytaj całość »

W okresie 8-20 sierpnia ze względu na urlopy termin realizacji zamówień może ulec wydłużeniu.

 

czytaj całość »

Szanowni Państwo,

Certyfikat dla www.antyramy.eu został właśnie wydany.

Okres ważności certyfikatu: od:05.02.2015 do:05.02.2016

Certyfikat jest dostępny do pobrania w Państwa Panelu Klienta nazwa.pl. Ponadto informujemy, iż w przypadku zamówienia Certyfikatu SSL na usługę w nazwa.pl, został on automatycznie zainstalowany oraz mogą Państwo nim już zarządzać z poziomu panelu Active.Admin


W Twoim sklepie zostało złożone nowe zamówienie, nr 1000 :)

Gratulujemy Pani Izabeli Mikruta , wraz z zamówionymi towarami otrzyma Pani zestaw ramek .

 

 

 

czytaj całość »

Kolejne zrealizowane zamówienie dla Ministerstwa Gospodarki w ramach funduszy spójności UE


Dziennik Ustaw 

USTAWA
z dnia 30 maja 2014 r.
o prawach konsumenta 1), 2)

 

http://www.prawakonsumenta.uokik.gov.pl/pliki/Ustawa_o_prawach_konsumenta.pdf


Jeśli chcesz założyć sklep internetowy, musisz dobrze poznać wszystkie przepisy prawne. Zdarza się, że pomijane są przepisy o obowiązkach informacyjnych. To poważny błąd, gdyż brak określonych informacji na stronie sklepu oraz w piśmie potwierdzającym, może spowodować nałożenie na przedsiębiorcę kary. Co więcej, brak wymaganych informacji zwiększa uprawnienia klienta.

 O obowiązkach przedsiębiorcy prowadzącego sklep internetowy traktuje ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 80, poz. 432) oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (ostatnia zmiana: Dz.U. z 2011 r., Nr 85, poz. 459). Sprzedawca musi zamieścić w ofercie internetowej informacje określone w art. 9 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

Przedsiębiorca ma obowiązek poinformowania konsumenta za pomocą środka porozumiewania się na odległość o:

 imieniu i nazwisku (nazwie), adresie zamieszkania (siedziby) przedsiębiorcy oraz organie, który zarejestrował działalność gospodarczą przedsiębiorcy, a także numerze, pod którym przedsiębiorca został zarejestrowany,

 1. istotnych właściwościach świadczenia i jego przedmiotu,
 2. cenie lub wynagrodzeniu obejmujących wszystkie ich składniki, a w szczególności cła i podatki,
 3. zasadach zapłaty ceny lub wynagrodzenia,
 4. kosztach oraz terminie i sposobie dostawy,
 5. prawie odstąpienia od umowy w terminie dziesięciu dni, ze wskazaniem wyjątków, o których mowa w art. 10 ust. 3 ustawy,
 6. kosztach wynikających z korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są one skalkulowane inaczej niż wedle normalnej taryfy,
 7. terminie, w jakim oferta lub informacja o cenie albo wynagrodzeniu mają charakter wiążący,
 8. minimalnym okresie, na jaki ma być zawarta umowa o świadczenia ciągłe lub okresowe,
 9. miejscu i sposobie składania reklamacji,
 10. prawie wypowiedzenia umowy, o którym mowa w art. 8 ust. 3. ustawy.

Cena

Jedną z podstawowych informacji, którą przedsiębiorca musi zamieścić, jest cena. Konsument powinien mieć możliwość poznania ceny kompletnej. Cena całkowita obejmuje wszystkie składniki kwoty do zapłaty przez klienta.

Koszty dostawy i sposób płatności

Określając w swojej ofercie koszty dostawy i sposoby płatności, trzeba mieć na uwadze art. 11 ust. 1 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zgodnie z ustawą, niezgodne z prawem jest nakładanie na konsumenta obowiązku zapłaty ceny lub wynagrodzenia przed otrzymaniem świadczenia. Posługując się wykładnią językową, dochodzi się do wniosku, że przedsiębiorca nie ma prawa sprzedawać przez internet produktów z wykorzystaniem opcji płatności przelewem. UOKIK wyraził jednak w tej sprawie swoje zdanie, zgodnie z którym należy zastosować w tym przypadku wykładnię celowościową, która pozwala na dostosowanie przepisu do otaczającej nas rzeczywistości.

Na podstawie stanowiska UOKIK uznaje się, że przedsiębiorcy mają możliwość sprzedawania produktów z opcją przelewu tylko wówczas, gdy daje się konsumentowi prawo wyboru różnych form płatności, także za pobraniem. Zgodnie z powyższym prowadzenie sprzedaży internetowej wyłącznie z jedną formą płatności, jaką jest przelew, stanowi naruszenie przepisów prawa.

Charakter informacji

Warto mieć na uwadze, że wszystkie wskazane informacje kierowane są do klienta, a więc należy formułować je w sposób jednoznaczny, zrozumiały i łatwy do odczytania. Każdy klient powinien pojąć sens przekazywanych informacji.

Usytuowanie informacji

Przedsiębiorca nie musi wszystkich tych informacji zamieszczać w jednym miejscu. Ważne, by klient miał do nich dostęp oraz możliwość zapoznania się z każdą z nich. E-sklep ma do dyspozycji co najmniej trzy miejsca. Część z wymienionych wyżej informacji można zamieścić już przy produkcie oferowanym przez przedsiębiorcę. Pozostałe, które dotyczą podmiotu sprzedającego w sklepie internetowym, można zamieścić w specjalnym dziale o nazwie „Kontakt”. Bardzo ważne zagadnienia regulujące reklamację oraz prawo odstąpienia od umowy zwykle zamieszcza się w dziale „Regulamin”.

WAŻNE!

 • Przekazanie przez przedsiębiorcę powyższych informacji powinno nastąpić najpóźniej w chwili złożenia propozycji zawarcia umowy. Konsument powinien bowiem mieć możliwość zapoznania się z przedsiębiorcą, przedmiotem zakupu oraz zasadami transakcji jeszcze przed dokonaniem zakupu.

Zdjęcia przedmiotu sprzedaży

Każdy przedsiębiorca powinien pamiętać, że zdjęcia znajdujące się w sklepie internetowym to integralna część oferty. Jeśli oferta zamieszczona w e-sklepie zawiera zdjęcia, przesłany towar musi im odpowiadać. Oznacza to, że towar wybrany i kupiony przez konsumenta powinien wyglądać tak jak ten przedstawiony na zdjęciu. Może zdarzyć się jednak, iż przedsiębiorca wyraźnie zaznaczy w ofercie możliwość posiadania przez towar zamówiony różnic w stosunku do towaru przedstawionego na zdjęciu. Takie rozwiązanie odpowiada przepisom prawa.

Potwierdzenie na piśmie

Błędem sprzedawców internetowych jest informowanie klientów wyłącznie za pomocą strony internetowej. Istnieje bowiem wyraźny obowiązek potwierdzenia informacji na piśmie najpóźniej w momencie rozpoczęcia spełniania świadczenia. Jeśli klient nie otrzyma niezbędnych informacji na piśmie, czas zwrotu towaru ulegnie wydłużeniu. Warto podkreślić, że paragon czy faktura nie spełniają tego obowiązku. Zawierają za mało informacji. Praktykuje się więc dołączanie do przesyłki kartki zawierającej wszystkie wymagane przez prawo informacje.

Usługi świadczone drogą elektroniczną

Sprzedaż przez internet podlega ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, dlatego należy zamieścić na stronie www dodatkowe informacje. Usługodawca w sposób wyraźny, jednoznaczny i bezpośrednio dostępny poprzez system teleinformatyczny, którym posługuje się usługobiorca, podaje podstawowe informacje:

 • adresy elektroniczne;
 • imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres;
 • jeżeli usługodawcą jest przedsiębiorca, podaje on również informacje dotyczące właściwego zezwolenia i organu zezwalającego, w razie gdy świadczenie usługi wymaga, na podstawie odrębnych przepisów, takiego zezwolenia;
 • jeżeli usługodawcą jest osoba fizyczna (zazwyczaj nie będzie to dotyczyło właściciela e-sklepu), której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia określonych w odrębnych ustawach wymagań, podaje również:
 • w przypadku ustanowienia pełnomocnika, jego imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo jego nazwę lub firmę oraz siedzibę i adres,
 • samorząd zawodowy, do którego należy,
 • tytuł zawodowy, którego używa, oraz państwo, w którym został on przyznany,
 • numer w rejestrze publicznym, do którego jest wpisany wraz ze wskazaniem nazwy rejestru i organu prowadzącego rejestr,
 • informację o istnieniu właściwych dla danego zawodu zasad etyki zawodowej oraz o sposobie dostępu do tych zasad.

Szanowni Państwo,

W serwisie usług certyfikacyjnych rozpoczęto proces uzyskania certyfikatu dla użytkownika, będącego administratorem domeny antyramy.eu,


Post użytkownika ANTYRAMY.eu.

Konkurs Mikołajkowy !
Do wygrania aż trzy pakiety ramek na prezenty Mikołajkowe.
W każdym pakiecie po dwie ramki w rozmiarach : 21x30 ,15x21 i 10x15 w pastelowych kolorach.
Aby wziąć udział wystarczy :
1. Polubić nasz fan page Antyramy.eu   https://www.facebook.com/pages/ANTYRAMYeu/214695725229283
2.Udostępnić ten post na swojej tablicy
3.Umieścić w komentarzu pod tym postem jakie zdjęcie chcielibyście oprawić w ramkę.

Nagroda : 3 pakiety ramek
Termin zakończenia konkursu 4 XII 2013
Spośród osób biorących udział w konkursie wylosujemy 3 osoby z którymi się skontaktujemy aby ustalić pod jaki adres wysłać prezent.

Powodzenia 

czytaj całość »

Przeważnie przed zbliżającym się jakiegokolwiek rodzaju świętem zaczynamy poszukiwać jakiegoś szczególnego rodzaju prezentu. Czasami się zdarza, że prezent ten już posiadamy a brakuje nam jedynie odpowiedniego jego opakowania.

Doskonałym przykładem w tym przypadku jest posiadanie ciekawego zdjęcia lub jakiegoś obrazu. Obrazu, który najczęściej wykonaliśmy my sami lub któreś z naszych dorastających w szybkim tempie pociech. Oprawienie go w jakieś antyramy nietypowe przyczynia się przeważnie do zwiększenia atrakcyjności obrazu. Jednym z najbardziej typowych świąt sprzyjających obdarowywaniu wykonanymi w ten sposób przedmiotami jest święto naszych seniorów doskonale znanych, jako święto babci lub dziadka. Nie każdego z nas stać na jakieś bardziej wyszukane prezenty, jakimi mogą być między innymi nowoczesne obrazy na płótnie. Czasami zastosowanie ładnej antyramy do własnoręcznie wykonanego zdjęcia potrafi przynieść w pełni oczekiwany efekt. Zdjęcie to może zostać wykonane chociażby w formie uwiecznienia bliskiej sercu osoby lub innego równie ciekawego motywu. Właściwie dobrana antyrama będzie w tym przypadku doskonałym dodatkiem do całości. Tym bardziej, że oferta dzisiejszych sklepów oferujących tego rodzaju wyroby jest niesamowicie szeroka. Dla naszych typowo indywidualnych potrzeb możemy wykorzystać zarówno ramki drewniane jak też coraz popularniejsze ramki aluminiowe. Zarówno w jednym jak i w drugim przypadku wybór będzie doskonałym uzupełnieniem naszego obrazu lub zdjęcia. Każda ramka aluminiowa pozwala na umiejętne i bardzo praktyczne wyeksponowanie w jakimś centralnym miejscu naszego mieszkania obrazu lub zdjęcia szczególnie bliskiemu naszemu sercu. Dużą zaletą tych przedmiotów jest również doskonałego rodzaju możliwość właściwego doboru najbardziej odpowiadającego naszym potrzebom wzoru ramki. Wzór ten może zostać wykonany w postaci prostej linii, fikuśnego kwiatka lub jeszcze innego rodzaju motywu. Jego wybór należy oczywiście wyłącznie do nas samych, możliwości w tej kwestii są obecnie naprawdę wyjątkowo duże.


Miło mam poinformować , że od dnia dzisiejszego wprowadzamy trzeciego kuriera do obsługi zleceń firmę DHL .

czytaj całość »

Miło mam poinformować , że od dnia dzisiejszego wprowadzamy drugiego kuriera do obsługi zleceń firmę UPS.


Post użytkownika ANTYRAMY.eu.

Podstawa prawna obowiązku podawania identyfikatora w fakturach:

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Dz.U.2011.68.360

 

§ 5. (5) 1. Faktura powinna zawierać:

5)   numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany dla podatku lub podatku od wartości dodanej, pod którym otrzymał on towary lub usługi, z zastrzeżeniem ust. 2 pkt 11 lit. b;

 

Wyjaśnienie:

Poprzednio było napisane Numer Identyfikacji Podatkowej czyli NIP – zmieniono to ponieważ osoby nie prowadzące działalności nie mają prawa posługiwać się NIPami – i obecnie do rozliczenia podatku osoby te identyfikowane są za pomocą numeru PESEL, właśnie ten numer powinien widnieć na fakturze

 

I jeszcze obowiązek wystawiania faktur przy sprzedaży wysyłkowej:

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2011.177.1054 j.t)

 

Art. 106. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 1a, 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1-3, nie mają obowiązku wystawiania faktur, o których mowa w ust. 1 i 2, osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury.

5. Przepisu ust. 4 zdanie pierwsze nie stosuje się w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu, które w każdym przypadku muszą być potwierdzone fakturami.

 

 

I zwolnienie z kasy fiskalnej

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących

 

ZAŁĄCZNIK: CZYNNOŚCI ZWOLNIONE Z OBOWIĄZKU EWIDENCJONOWANIA

 

36

Dostawa towarów w systemie wysyłkowym (pocztą lub przesyłkami kurierskimi), pod warunkiem że zapłaty za wykonaną czynność dokonano w całości za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła i na czyją rzecz została dokonana (dane nabywcy, w tym jego adres)

 

 

czytaj całość »

Zgodnie art. 173 oraz art. 174 w/w Ustawy przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej jest dozwolone pod warunkiem: poinformowania użytkownika w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji, wyrażeniu przez użytkownika zgody na tego typu działania.

 

Zgodnie z nowymi przepisami każdy właściciel sklepu internetowego zobligowany jest do poinformowania klientów swojego sklepu internetowego / strony www o wykorzystywaniu plików cookies.

Informację taką można przekazać za pomocy dodania do regulaminu sklepu odpowiednich informacji lub utworzenia strony z polityką cookies. Przykładowe informacje, które należy umieścić:

"Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Opro gramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej."

czytaj całość »

W supermarketach i innych sklepach pokazały się w sprzedaży antyramy, które są bardzo dobrym rozwiązaniem w dzisiejszym wieku. Są lekkie i mobilne, można je montować w obojętnie jakiej pozycji, w zależności od potrzeb. Natomiast wnętrzu dodają lekkości i zawsze można je szybko zdemontować tak, aby zawartość zabrać ze sobą. W przeciwieństwie do dużych i ciężkich obrazów, które zawsze były montowane dotychczas. Dużym przełomem są też dzisiejsze ramki fotograficzne, które są lekkie i można je zabierać ze sobą, bo waga ich jest bardzo mała. Dzięki temu zawsze można mieć zdjęcia najbliższych ze sobą i postawić na biurku lub nocnych hotelowych stolikach. Wtedy każda podróż nie jest tak odległa i ciężka. Takie ramki w dzisiejszych czasach możemy dostać wszędzie, nawet w kioskach i na bazarach. Są ogólnie dostępne, a nawet nie wychodząc z domu możemy je zamówić w sklepie internetowym z dostawą do domu, co jest bardzo praktyczne i funkcjonalne. Zawsze też można zwrócić jeśli nam nie odpowiada, bo zasady, są takie same jak w normalnym sklepie.

czytaj całość »

Produkcja różnych antyram to proces, który zależy od jego popytu. Sama antyrama to bardzo dobry i funkcjonalny pomysł. Właściwie można ją wykorzystać do każdego wnętrza i zadowoli każde gusta klienta. W niej można zawiesić lub postawić wszystko, na co ma się ochotę. Poczynając od malarstwa, a kończąc na certyfikatach czy dyplomach. Zabezpiecza każdą rzecz, którą się do niej włoży tak, że można mieć pewność, że nie zostanie zniszczona i nie wyblaknie nawet po latach. Coraz częściej ludzie właśnie sięgają do takiego stylu opraw obrazów, bo są tańsze i bardzo funkcjonalne. Tak też jest z oprawami na fotografie. Ramki fotograficzne są lekkie i można je przenosić w dowolne miejsce, a swoim wyglądem wkomponowują się do każdego wnętrza. Stojąc na biurku nawet stylowym wyglądają estetycznie i funkcjonalnie. W każdej porze można zabrać ze sobą, a jeśli nawet ulegnie uszkodzeniu to strata jest niewielka, ale jest pewność, że zawartość nie zniszczy się. Ramki te zawsze zabezpieczają zdjęcia włożone do nich.


Aby Święta były wyjątkowymi dniami w roku,
by choinka w każdych oczach zalśniła blaskiem,
By kolacja wigilijna wniosła w serca spokój
a radość pojawiała się z każdym nowym brzaskiem.
By prezenty ucieszyły każde smutne oczy,
by spokojna przerwa ukoiła złość
By Sylwester zapewnił szampańską zabawę,
a kolędowych śpiewów nie było dość!

 

życzy zespół sklepu


Produkcja i sprzedaż antyram

W dzisiejszych czasach kiedy dosięga nas kryzys produkcja antyram odwrotnie do sytuacji
na rynku osiąga coraz to lepsze wyniki. Możemy je kupić praktycznie w każdym sklepie i
kiosku, a także na stronach internetowych, gdzie mamy takie same prawa jako konsumenci
jak w sklepach stacjonarnych. Antyramy są bardzo dobrym wynalazkiem, który przypadł do
gustu bardzo wielu ludziom. Produkty te są wytworem nowych czasów. Ludzie potrzebują
takiego produktu, który byłby nowoczesny, ładny i funkcjonalny. I takie właśnie są antyramy.
Ich ilość sprzedawanych wzrosła znacząco, bo kupują je galerie, muzea i firmy. Ze wzrostem
popytu na produkty wzrosła też sprzedaż antyram, która zapewnia miejsca pracy i dobre
zarobki pracownikom. Dobry marketing podnosi popyt, a co za tym idzie i podaż. Sklepy
internetowe są bardzo dobrym wynalazkiem, bo każda ramka fotograficzna i antyrama
dociera do każdego zakątka kraju, dla ludzi potrzebujących. Jest łatwa w montażu jak i
używaniu. Ich wygląd zachęca do kupowania.

czytaj całość »

Format papieru, wymiary i kształt arkusza wyrobu papierniczego

Znormalizowany format papieru oznacza, że symbolem szeregu A, B lub C w połączeniu za wskaźnikiem cyfrowym 0, 1, 2 itd. Wskaźnik cyfrowy określa, ile razy należy złożyć arkusz podstawowy A0, B0 lub C0, za każdym razem równolegle do jego krótszego boku, aby otrzymać dany format papieru.

A 0 841 mm x 1189 mm   B 0 1000 mm x 1400 mm  
C 0 917 mm x 1297 mm
A 1 594 mm x 841mm      B 1 700 mm x 1000 mm    C 1 648 mm x 917 mm
A 2 420 mm x 594 mm     B 2 500 mm x 700 mm      C 2 458 mm x 648 mm 
A 3 297 mm x 420 mm     B 3 350 mm x 500 mm      C 3 324 mm x 458 mm
A 4 210 mm x 297 mm     B 4 250 mm x 350 mm      C 4 229 mm x 354 mm
A 5 148 mm x 210 mm     B 5 175 mm x 250 mm      C 5 162 mm x 229 mm
A 6 105 mm x 148 mm     B 6 125 mm x 175 mm      C 6 114 mm x 162 mm


 Charakterystyka antyram

 

Wielu z kupujących przekonało się, że kupienie antyramy jest bardzo dobrym wyborem. Produktem spełniającym nawet najbardziej wybredne gusty. Pasuje do każdego wystroju, dyplomu czy obrazu. Wielu wystawców już często korzysta z nich, aby zaprezentować swoje wyroby. Ponieważ rynek i ekonomia zmuszają również galerie i muzea do rezygnacji z ciężkich starych ram, kupują też antyramy. Dlatego produkcja antyram wzrosła, co odbija się na korzystnej sprzedaży tych produktów. Artyści początkujący bardzo zwracają uwagę na koszty jakie muszą ponieść, dlatego takie produkty są dobrodziejstwem. Zresztą każdy kto ogląda wystawione w galeriach lub u znajomych zdjęcia lub obrazy sam zachwyca się jak ładnie wyglądają w takich ramkach fotograficznych. Najlepiej wyglądają w nich zdjęcia najbliższych ustawione na biurkach, kominkach lub można też zawiesić je na ścianie. Efekt zawsze jest doskonały i każdemu przypadnie do gustu. Zwłaszcza najbliższym. Ramki tego typu to też doskonały pomysł na prezent sam w sobie lub do oprawienia darowanego prezentu.

czytaj całość »

 Antyramy i ich sprzedaż

 

Ostatnio bardzo popularne stały się antyramy, które możemy użyć, aby zawiesić na ścianach swoje obrazy lub kopie innych artystów. Można je zakupić w różnych wielkościach i formach tak, aby zawsze każdemu klientowi pasowały. Wiele ludzi kupuje je również na prezenty dla swoich znajomych lub najbliższych. Można je wieszać w każdym wystroju wnętrz, czy to biurach, czy gabinetach a nawet w stylowych wnętrzach. Każdy przecież ma też swoje dyplomy, oznaczenia, czy certyfikaty i nie chciałby, aby uległy zniszczeniu. Dlatego też sprzedaż antyram ostatnimi czasy bardzo zwiększyła się, pomimo, że jest recesja to i tak ludzie kupują te produkty. Największa sprzedaż jest przez strony internetowe. Jest to bardzo dogodna forma, ponieważ można w zaciszu domowego ogniska obejrzeć całą kolekcję firmy, wybrać najbardziej odpowiadający produkt i kupić. Dostawa zagwarantowana jest w ciągu kilku godzin, a co za tym idzie można mieć szybko i wygodnie. Często tak się zdarza, że nawet ludzie niepełnosprawni dokonują w taki sposób zakupów. Ramki te nie wymagają też dużego montażu, a więc są bardzo wygodne w użyciu.

czytaj całość »

Dla Wszystkich naszych klientów dodatkowy rabat w wysokości 3 % za polubienie sklepu na Facebooku.


Antyrama (łac. anti– przeciw, odwrotny) rodzaj oprawy służący do umieszczania w niej płaskich obrazków, zdjęć, itp. Można powiedzieć, że antyrama jest tym, co pozostanie po usunięciu ramy z obrazu, stąd przedrostek. Antyrama usztywnia dzieło, chroni je przed zniszczeniem i nadaje schludny, estetyczny wygląd. Umożliwa również zawieszenie na ścianie.

Oprawa składa się z szyby z przezroczystego tworzywa lub szkła, oraz płyty HDF lub pilśniowej. Między szybę a płytę wkłada się obrazek. Obie części łączy się za pomocą metalowych spinek.


Ostatnio bardzo rozwija się sprzedaż przez sklepy internetowe. Daje to bardzo dobre efekty w sprzedaży antyram. Coraz częściej i coraz więcej ludzi ma chęć na ramki fotograficzne, aby stawiać je na swoich biurkach, komodach, szafkach nocnych, a nawet kominkach. Często też zawieszają na ścianach, aby pokazywać swoim znajomym swoją rodzinę. Największe wzięcie maja jednak antyramy średniej wielkości do których wkładane są różne falsyfikaty obrazów sławnych malarzy. Tak ozdobione bywają w dzisiejszych czasach domy. Wkomponowuje się te ramy do każdego wystroju, bez względu na to czy meblami są antyki, czy jakieś inne meble. Produkcja antyram jest obecnie bardzo opłacalna, bo ich sprzedaż wzrosła. Największą zaletą jest to, że zakupu takich antyram można dokonać przez sklep internetowy. Każdy kto tylko ma Internet może kupić ramki fotograficzne z dostawą do domu. Oczywiście należy pamiętać że za dostarczenie towaru jest dodatkowa opłata, jednak jest to nadal bardzo korzystne. Nie wychodząc z domu kupuje się antyramy i za kilka godzin ma się je w domu i można zaspokoić swoje pomysły.


Obecnie w każdym sklepie czy sklepiku można już kupić ramki fotograficzne, ale jak zawsze największy wybór jest w supermarketach lub na stronach internetowych. Większość ma już dostęp do Internetu, czy to stacjonarny, czy wi-fi i dokonuje zakupu z dostawą do domu. Wtedy można się zastanowić i dobrze przyjrzeć jakie chce się kupić. Jest to bardzo wygodne, bo można wybrać też opcje płatności, jak i ma się zapewnione zachowanie takich samych praw jak w normalnym sklepie. Bardzo dużym udogodnieniem taki zakup jest dla osób niepełnosprawnych, które chcą dokonać zakupu antyram. Mogą obejrzeć takie antyramy i przeczytać ich opis, przemyśleć jakie naprawdę potrzebują i dokonać zakupu. Sprzedaż antyram obecnie bardzo wzrasta, bo zmienia się też jej wzornictwo. Są nawet lekkie z pleksi i takie, które posiadają ramki aluminiowe. Imitują one zwykłe ramy, jednak najczęściej używa się je do dużych obrazów lub plakatów. Najprawdopodobniej funkcjonalność i zastosowanie tego typu produktów nie została jeszcze w pełni odkryta.

Polecane produkty

pakiet ramek B 2db pakiet ramek B 2db
Cena: 409,73 zł
szt.

Pakiet ramek drewnianych o szerokości 2 cm i wysokości 15 mm  , bejcowane na 3 kolory  , front szkło 2 mm , tył plecy HDF z nóżką.

Zestaw B o wartość netto 333,12 zł netto , rabat 20 % od cen katalogowych

 

pakiet ramek C 2db pakiet ramek C 2db
Cena: 624,42 zł
szt.

Pakiet ramek drewnianych o szerokości 2 cm i wysokości 15 mm  , bejcowane na 3 kolory  , front szkło 2 mm , tył plecy HDF z nóżką.

Zestaw C o wartość netto 507,66 zł netto , rabat 27 % od cen katalogowych

 

pakiet ramek A 2db pakiet ramek A 2db
Cena: 267,30 zł
szt.

Pakiet ramek drewnianych o szerokości 2 cm i wysokości 15 mm  , bejcowane na 3 kolory  , front szkło 2 mm , tył plecy HDF z nóżką.

Zestaw A o wartość netto 217,32 zł netto , rabat 15 % od cen katalogowych

 

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »

Cenniki do pobrania

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Statystyki

Produktów:
1861
Kategorii:
84
Nowości:
0
Promocje:
0

Waluty

Wersje językowe

Oprawa to też antyrama

Sklep internetowy Shoper.pl